O projektu

MALA DJELA ZA VELIKE PROMJENE

Projekt „Mala djela za velike promjene“, sufinanciran od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“

Projekt „Mala djela za velike promjene“ osmišljen je kroz organizaciju radionica s djecom i mladim gluhim i čujućim osobama s područja Grada Zagreba sa svrhom razvoja tolerancije, organiziranja slobodnog vremena, nenasilnog rješavanja sukoba, prevencije neprihvatljiva ponašanja i podizanje kvalitete života gluhe i čujuće djece i mladih kroz tri radionice – radionica šaha, radionica znakovnog jezika i radionica o nenasilju. Prevencija vršnjačkog nasilja na tri razine: učenjem i upoznavanjem različitosti do tolerancije – učenjem znakovnog jezika i prihvaćanja te kanaliziranje problema i viška energije kroz bavljenje šahom kako bi svatko ostvario svoj potencijal te na kraju kampanja kako bi se i javnost uključila i osvijestila o ovom problemu.

Ciljevi projekta

Prevencija i smanjenje svih pojavnih oblika vršnjačkog nasilja među gluhom i čujućom djecom i mladima te povećanje tolerancije među njima, kroz organizirane sadržaje za kvalitetno i zdravo provođenje slobodnog vremena. Ostvarenjem općeg cilja dolazi do podizanja kvalitete života djece i mladih, gluhih i čujućih. Ciljeve ćemo pokušati postići kroz organizirane radionice o kojima možete pročitati u nastavku.

Ciljana skupina

20 gluhih i čujućih mladih i djece s područja grada Zagreba, od 6 do 20 godina, koji će učiti igrati šah, natjecati se na turnirima te sudjelovati na radionicama znakovnog jezika te radionicama o toleranciji, prihvaćanju različitosti, nenasilnom rješavanju sukoba izjednačavanju mogućnosti, pristupima osobi s invaliditetom, CAP seminaru te radionici pripreme kampanje kao i u samoj kampanji protiv vršnjačkog nasilja i netolerancije.

Aktivnosti

Šahovske radionice: osnovna i napredna grupa, sudjelovanje u šahovskim turnirima, korištenje stručne literature. Radionice znakovnog jezika: osnovna i napredna grupa, rad na priručniku hrvatskog znakovnog jezika za djecu i mlade. Radionice o toleranciji, prihvaćanju različitosti, izjednačavanju mogućnosti, nenasilnom rješavanju sukoba, CAP seminar: usavršavanje komunikacijskih i društvenih vještina, izrada slika, plakata.

Glavne aktivnosti

Projekt je baziran na 3 glavne aktivnosti koje se provode u prostorijama Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba